RENOVERING ELLER NEDRIVNING: DIN PLIGT SOM BYGHERRE/BOLIGEJER

Da den nye affaldsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar 2013, har det medført et lovpligtigt krav om af foretage anmeldelse af stort set alle renoverings- og nedrivningsarbejder i bygninger. PCB-screening gælder som regel kun for bygninger der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977 men da man også har pligt til at undersøge ejendommene for Asbest og tungmetaller gælder miljøscreening ved samtlige ejendomme uanset alder, hvor der skal nedrives eller renoveres samlet set mere end 10 m2 hvad enten der er tale om loft, gulv, vægge eller lign. eller hvis der samlet set fra nedrivningen eller renoveringen fremkommer 1 tons affald eller mere. Med andre ord, så skal der som udgangspunkt foretages en miljøscreening forud for ethvert byggeprojekt, dog med undtagelse af nybyggeri.

Da arbejdet med farlige stoffer er reguleret via forskellige regler og love i Danmark, har du som bygherre/boligejer flere krav du skal leve op til. Dels skal du sørge for at alt farligt affald bortskaffes korrekt jf. kommunens anvisning og dels er du forpligtet til at oplyse den udførende entreprenør om de særlige risici der er forbundet med udførelsen af arbejdet. Dette gælder ved forekomst af asbest, tungmetaller, klorerede paraffiner, kviksølv og PCB.

Dansk Center For Miljøscreening kan miljøscreene og kortlægge din ejendom for farlige stoffer, ligesom vi kan varetage hele saneringsprocessen lige fra rådgivning og myndighedsbehandling til det færdige miljøsanerede resultat.

Her udfører vi opgaver for såvel rådgivere og private til forskellige instanser inden for det offentlige.

Konsekvensen af at undlade miljøscreening, anmeldelse af affald, samt korrekt affaldshåndtering og bortskaffelse kan medføre politianmeldelse og bøder af anseelig størrelse.

Boliger og ejendomme til nedrivning
og renovering bør screenes for bl.a.
PCB – her PCB-fuge