PCB og lignende skadelige stoffer i vores boliger

I Danmark antog man i første omgang at op mod 25 % af parcelhusene indeholdte store koncentrationer af PCB hvoraf hvert tiende hus indeholdt så stor en koncentration at det reelt udgjorde en risiko for både mennesker og miljø.

Tre-kammersluse til PCB-sanering

Tre-kammersluse til PCB-sanering

Der blev i den forbindelse undersøgt 352 bygninger:

  • I 73 pct. af én- og tofamiliehusene kunne man spore PCB
  • I 85 pct. af de øvrige bygninger kunne man spore PCB

Kortlægningen viser altså, at PCB er væsentligt mere udbredt i de danske bygninger end hidtil antaget og det viser sig også i de undersøgelser som vi dagligt foretager.

Dansk Center For Miljøscreening har specialiseret sig i at finde alle de skadelige stoffer i din ejendom således at renovering eller nedrivning kan foretages uden unødig spredning af de miljøfarlige stoffer til såvel mennesker  som til både naturen og vores omgivelser.

Dansk Center for Miljøscreening kan stå for PCB screening af din ejendom til nedrivning og renovering for bl.a.:

  • PCB (polychlorerede biphenyler)
  • asbest
  • tungmetaller
  • klorerede paraffiner (KP)
  • kviksølv
  • Skimmel

Du kan få Dansk Center For Miljøscreening til at screene din ejendom for PCB og andre skadelige stoffer som asbest, tungmetaller, klorerede paraffiner, kviksølv og skimmel og samtidig lade os stå for udarbejdelse af PSS (plan for sikkerhed og sundhed) samt myndighedsbehandling.