• VELKOMMEN TIL
    DANSK CENTER FOR MILJØSCREENING

FAKTA OM ASBEST, PCB, BLY OG ANDRE FARLIGE STOFFER I BYGNINGER


Rigtig mange ejendomme indeholder farlige og skadelige stoffer. Her er lidt fakta om de mest almindelige: Asbest, bly, PCB, klorerede paraffiner.

KORT OM ASBEST:

Asbest er fællesbetegnelse for en række naturligt forekommende mineraler. Fælles for de forskellige typer af asbest er at de alle er yderst sundhedsskadelige.

Asbest kan desuden forårsage andre cancersygdomme, såsom kræft i mave-tarmsystemet og strubekræft.

Asbestfibre er varme-, kemi- og vejrbestandige og samtidig både bøjelige og ekstrem stærke.

Grundet disse egenskaber har asbest været anvendt i stor udstrækning til isolering, men også som forstærkning i mange forskellige materialer – blandt andet i bremseklodser til biler.

Endvidere finder man asbest i byggematerialer som rørisolering, brandisolering, loftbeklædninger, tag- og facadebeklædninger, flise- og gulvklæber samt støbegulve.

Asbest er anvendt i perioden 1910 – 1989, hvorefter et totalforbud mod brug af asbest blev indført.

Grænseværdien for asbest i arbejdsmiljøet er 10.000 fibre pr. m3 luft.

Nedtagning og især mekanisk bearbejdning vil frigive respirale fibre til omgivelserne i form af asbeststøv.

Følgende lovgivning vedrørende asbest er gældende: AT-bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1996, AT-cirkulære nr. 4/1987 “Registrering af asbest” og AT-bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december om asbest og ændring af bekendtgørelse af 28. april 2009

Arbejde med asbest kræver særlig uddannelse og specielle værnemidler i form af masker og støvafvisende dragter.

Når der fortages en Asbest Screening er det i kundens bedste interesse, grundet følge sygdomme samt lovgivningen på området.
En Asbest af undersøgelse, fortages af kvalificeret og uddannet person indenfor området.

KORT OM KLOREREDE PARAFFINER:

Efter et forbud mod brugen af PCB i 1977, benyttede man i mange produktioner klorerede paraffiner som erstatning for PCB.

Klorerede paraffiner anses som et mindre farligt stof end PCB, men alligevel som et uønsket stof der skal begrænses.

Brugen af klorerede paraffiner har mest fundet sted som blødgørende stof i fuger.

Materialer som indeholder mere end 1 % kortkædede klorerede paraffiner betragtes som farligt affald.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen nationale retningslinjer for undersøgelse og registrering af klorerede paraffiner, men blandt andet kræver Københavns Kommune ofte i forbindelse med miljøundersøgelser, at der også undersøges for klorerede paraffiner for at sikre korrekt affaldshåndtering.

Klorerede paraffiner giver normalt ikke anledning til indeklimaproblemer ifølge den eksisterende viden. Dog er erfaringsgrundlaget i Danmark på nuværende tidspunkt meget begrænset.

Ved fjernelse af fuger indeholdende mere end 0,1 % kortkædede klorerede paraffiner kræves der anvendelse af personlige værnemidler svarende til saneringsarbejder med PCB. Dette er for at undgå unødig påvirkning fra kemiske stoffer og materialer.

KORT OM PCB:

PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) er et at verdens 10 farligste miljøgifte. PCB kan overføres til mennesker gennem indtagelse af føde, ved hudkontakt og gennem indånding og kan skade helbredet. Det formodes dog ikke at kunne medføre akut sygdom. Ved længere tids påvirkning kan hud og forplantningsevne tage skade. Derudover er PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, hormonsystemet og immunapparatet og mistænkes for at være kræftfremkaldende.

PCB er en miljøgift der kan være til stede i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977. Stoffet blev brugt i byggematerialer som fx. fugemasse, termorvinduer, gulvmasser og malinger samt som isolerings- og kølemiddel i elektrisk udstyr. PCB kan sprede sig til tilstødende materialer, ligesom det afgiver giftige dampe, der kan spredes til øvrige byggematerialer og derved ødelægge indeklimaet. Brugen af stoffet blev forbudt pr. 1. januar 1977.

Der er i dag ikke nogen landsdækkende grænseværdi for hvornår et materiale anses for værende PCB-fri. Dog har Københavns Kommune fastsat en grænse for hvornår et materiale anses for fri for PCB til 0,02 mg/kg PCB-7 svarende til 0,1 mg/kg PCB-total.

PCB er væsentligt mere udbredt i de danske bygninger, end hidtil antaget. Heldigvis kan det hurtigt fastslås ved en PCB-screening, om din ejendom indeholder PCB.

KORT OM TUNGMETALLER (HER BLY):

Bly er et gråligt tungmetal der er blødt og let bearbejdeligt. Grundet sine fordelagtige tekniske egenskaber, er bly hyppigt blevet anvendt i forbindelse med byggeri.

Blandt andet er bly anvendt som inddækning og tagbelægning, faldstammesamlinger, som pigment og stabilisator i maling og mønje der giver god beskyttelse mod rust.

I november 2007 blev det, med nogle ganske få undtagelser, forbudt at anvende blyholdige materialer i byggeriet i Danmark.

Bly har en lang række uønskede egenskaber i forbindelse med både mennesker og miljø. Hos mennesker kan bly medføre uoprettelige skader på nervesystemet og ødelægge indlæringsevnen hos børn.

Optagelsen af bly i kroppen foregår hovedsageligt gennem mave-tarmkanalen og åndedrættet men kan også i mindre omfang optages gennem huden.

Grænseværdien for bly i arbejdsmiljøet er 0,05 mg bly/m3 luft.

Hvis der er mulighed for at blive udsat for påvirkning af bly i forbindelse med et arbejde, skal den enkelte medarbejder have foretaget en blodprøve, der undersøges for indhold af bly.

Bestemmelserne er detaljeret beskrevet i AT-vejledning C.0.8, fra Marts 2002.

Det er derfor vigtigt at der gennemføres en grundig kortlægning af hvor der optræder bly i et byggeri inden arbejdet påbegyndes.

Dette gøres ved en Bly Screening, som giver et nøjagtigt svar på hvorvidt din ejendom har over den tilladte værdi af bly.

KORT OM KVIKSØLV:

Kviksølv er et sølvskinnende tungmetal, der er flydende ved stuetemperatur.

Kviksølv har grundet enestående tekniske egenskaber været anvendt i en lang række apparater, i termo-, baro- og manometre, elektriske kontakter, som konserveringsmiddel i plastikmaling og som pigment i form af cinnober.

Vedanvendelse i plastikmaling har undersøgelser vist, at kviksølvsforbindelserne trænger ind i den underliggende beton og kan forurene de yderste 5-10 mm.

I 1980 blev kviksølv med ganske få undtagelser forbudt at anvende i byggematerialer i koncentrationer på mere end 1 mg kviksølv pr. kg.

Grænseværdien for organisk bundet kviksølv i arbejdsmiljøet er 0,025 mg kviksølv/m3 luft.

Ved høje temperaturer er der fare for at kviksølvet eller kviksølvsforbindelser fordamper og derved optages kroppen via indåndingsluften, også selv om man bærer maske med partikelfilter. Derfor må man ikke fjerne kviksølv med vinkelsliber eller ved brug af varmepistol.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke nogen vejledning for arbejde med kviksølvholdige materialer.

Det anbefales dog at efterleve Arbejdstilsynets Vejledning C.0.8. fra marts 2002 om arbejde med bly

Der bør anvendes masker med filtre af typen A2/P3 Hg, beskyttende heldragt og handsker.

Her saneres der for PCB i industriejendom

Støvsuger med specialfilter til PCB-sanering. Sanering foretaget af A&B Sanering ApS
Ellekær 14
2730 Herlev

Telefon: 70 77 77 71
Email: info@miljoescreening.dk

CVR nr. 39 42 07 67