DU ER ANSVARLIG OG DET ER DERFOR DIN PLIGT SOM BYGHERRE AT GØRE FØLGENDE

• Screene din ejendom og oplyse kommunen om forekomst af PCB.
• Skriftligt at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS).
• Anmelde arbejdet til kommunen 2 uger, inden arbejdet påbegyndes.
• Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet på www.at.dk
• Følge din kommunes anvisning for håndtering og bortskaffelse af farligt affald.
• Dokumentere at al affald er korrekt håndteret og bortskaffet, til enten deponi eller som farligt affald.